pl
zarejestruj się
de
  wyślij przesyłkę  do Polski już od 23,00 zł lub do Niemiec od 42,70 zł

Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisach internetowych: http://swiatpaczek.pl/ oraz http://swiatpaczek.eu/ plików cookies (ciasteczek). Informacja o cookies

Regulamin świadczenia usług serwisu swiatpaczek.pl            ( swiatpaczek.eu )Rozdział I. Określenie zasad świadczenia usług

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług kurierskich, krajowych i międzynarodowych dla firm i osób fizycznych zwanych dalej „ Zleceniodawcą ”, świadczonych przez firmę Katarzyna Gruszka, Os. Warniki 46, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP PL 597-100-73-90, zwanym dalej „ Świat Paczek ”
 2. Świat Paczek gwarantuje doręczenie przesyłki zgodnie z listem przewozowym i obowiązującym cennikiem.
 3. Zleceniodawca podpisując list przewozowy deklaruje znajomość niniejszego regulaminu. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy klientem, a „Świat Paczek” i przewoźnikiem, czyli wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną, a niniejszy regulamin w momencie podpisania listu przewozowego staje się wiążący dla stron.

Rozdział II. Rejestracja, zamawianie usługi,

 1. Korzystanie z serwisu swiatpaczek.pl możliwe jest po uprzedniej rejestracji oraz zaakceptowaniu regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby prawidłowego wykonania usługi przez „ Świat Paczek ” oraz przekazanie ich przewoźnikowi.
 3. W celu złożenia zlecenia należy zalogować się do serwisu www.swiatpaczek.pl aby dokładnie wypełnić dane potrzebne do prawidłowego zrealizowania zlecenia.
 4. Przekazany przez „ Świat Paczek ” dokument przewozowy należy wydrukować i przekazać Przewoźnikowi.
 5. Ubezpieczenie przesyłki na wyższą kwotę należy zaznaczyć w procesie składania zlecenia, za co zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.


Rozdział III. Pakowanie

 1. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe przygotowanie paczki do przewozu.
 2. Z przewozu wyłączone są rzeczy:
  - których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
  - niebezpieczne , łatwopalne, szkodliwe, toksyczne, wybuchowe, żrące oraz
  radioaktywne.
  - broń i amunicja.
  - organy oraz szczątki ludzkie, zwierzęce oraz zwłoki
  - żywe zwierzęta oraz rośliny
  - narkotyki, papierosy, leki oraz środki psychotropowe
  - dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, papiery wartościowe
  oraz waluty.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do podawania faktycznych danych dotyczących przesyłki, podając prawidłową wagę oraz zawartość.
 4. Podanie błędnych danych w fazie składania zlecenia lub niezastosowanie się do wytycznych dotyczących poprawnego pakowania, zwalnia „ Świat Paczek” oraz przewoźnika od odpowiedzialności z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia jak również od odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki.
 5. Waga paczki nie może przekraczać 30 kg wraz z opakowaniem.
 6.  Wymiary przesyłki min 15x11x1cm a maksymalnie 60x60x120 cm
 7. Paczka musi być zabezpieczona skutecznie, czyli bez możliwości dostępu do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów.
 8. Opakowanie kartonowe musi być zabezpieczone taśmą samoprzylepną, gęsto naklejoną ( nie owijać kartonów streczem z powodów ekologicznych –wymóg UE)


Rozdział IV. Cennik i warunki płatności

 1. Aktualny cennik usług podany jest na stronie internetowej www.swiatpaczek.pl/cennik
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 3. Zapłata za dokonanie wysyłki następuje w momencie jej zlecenia
 4. Dopuszcza się regulowanie płatności przelewem po otrzymaniu faktury dla stałych klientów firmy, którzy podpiszą stosowną umowę.


Rozdział V. Odpowiedzialność stron, postępowanie reklamacyjne i zwroty.

 1. „ Świat Paczek ” ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy z jej winy nastąpi utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki wykluczając przyczyny spowodowanie siłą wyższą.
 2. W przypadku opóźnienia w realizacji przesyłki wynikającego z winy „ Świat Paczek ” należność z tytułu wykonania usługi zostanie zwrócona.
 3. Odpowiedzialność „Świat Paczek” ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia przewoźnikowi.
 4. Reklamacje powinny być wniesione na piśmie w terminie nieprzekraczalnym, 30 dni od dnia nadania paczki
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  - nazwę oraz adres reklamującego
  - potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy) - oryginał;
  - kwotę roszczenia uzasadnioną odpowiednią fakturą zakupu towaru.
  - tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem.
  - kopie protokołu stwierdzającego szkodę z czytelnym podpisem kuriera
  - nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który będzie
  przekazana kwotę roszczenia:
  - czytelny podpis reklamującego.
 6. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenia ograniczona jest do kwoty 500 PLN., w przypadku przesyłek krajowych, natomiast w przypadku przesyłek zagranicznych jest to kwota 500 euro.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.
 8. Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe, niekompletne lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesione
 9. Odpowiedź na reklamacje zostanie Klientowi przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 10. Odbiór paczki bez zastrzeżeń, stwierdzony protokólarnie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytków lub uszkodzenia paczki.
 11. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera przesyłka nie może być dostarczona lub następuje zwrot od Odbiorcy, „ Zleceniodawca” zostanie o tym fakcie poinformowany do 24 godzin.
 12. W przypadku zwrotu przesyłki, klient jest zobowiązany w przeciągu 3 dni roboczych przekazać informacje dotyczącą paczki zwrotnej.
 13. W przypadku braku reakcji na zwrot ze strony „ Zleceniodawcy” „Świat Paczek” może naliczyć opłatę za magazynowanie przez okres 30 dni w wysokości 2 zł netto a po tym terminie przekazać paczkę do utylizacji.Rozdział VI. Postanowienia ogólne

 1. Klient ma prawo do wglądu oraz edycji swoich danych osobowych.
 2. „ Świat Paczek ” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie trwania umowy, przy czym o wszelkich zmianach klient będzie poinformowany nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2009 r.

 

  Wysyłka do Polski/Niemiec
ŚwiatPaczek.pl | Os. Warniki 46, 66-470 Kostrzyn nad Odrą | biuro@swiatpaczek.pl